Salt And Pepper

Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay

Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay
Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay
Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay
Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay
Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay
Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay
Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay
Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay
Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay
Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay
Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay
Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay

Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay

Beautiful Mid Century Wood with Resin Inlay Salt and Pepper Shakers. 5 1/4" x 1 3/4" x 1 3/8.

Few scuffs and wear from age.
Robert McKeown Salt & Pepper Shaker Handmade Art 1976 Walnut & Resin Inlay